คณะกรรมการประชาสัมพัน์ของ กห.
 

คำสั่งที่ ๓๑/๕๐ แต่งตั้งคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ สป.

คำสั้งที่ ๔๑๖/๒๕๕๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กห.

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยีของ สลก.สป.

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยีของ กปส.สลก.สป.
 

ขอมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงกลาโหม
 

คำสั่งที่ ๒๗๒/๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ
 

แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงกลาโหม
 

แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม
 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ของ กห. ระยะ ๕ ปี
 

ปรับปรุงคำสั่งแต่ตั้งคณะอนุกรรมการ to be number one
 

ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง