พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน้าแรก > กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ/คำสั่ง > คณะกรรมการประชาสัมพัน์ของ กห.
 
คณะกรรมการประชาสัมพัน์ของ กห.

คำสั่งที่ ๓๑/๕๐ แต่งตั้งคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ สป.


คำสั้งที่ ๔๑๖/๒๕๕๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กห.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยีของ สลก.สป.

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยีของ กปส.สลก.สป.

 

ขอมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

 

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงกลาโหม

 

คำสั่งที่ ๒๗๒/๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ

 

แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงกลาโหม

 

แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม

 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ของ กห. ระยะ ๕ ปี

 

ปรับปรุงคำสั่งแต่ตั้งคณะอนุกรรมการ to be number one

 

ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง