พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
"ทหารต้องเข้มแข็ง ทั้งร่างกาย และจิตใจ"

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนท่าบุคคลเบื้องต้นตามแบบพระราชนิยม เพื่อให้กำลังพลของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีบุคลิกลักษณะทหาร ถูกต้อง ตามระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทหาร ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม (12 พ.ย.63) 
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.