พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดอบบรม “Unit School” พัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้กับกำลังพล
พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้จัดอบรม Unit School ในการให้ความรู้กับกำลังพลในส่วนของข้าราชการชั้นยศ ร.ต. –พ.ท./นท. ในหัวข้อการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน โดยผู้อบรมจะได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะเพื่อเป็นแนวทางที่จะสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม