กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปีงบประมาณ 2564