ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดจ้างดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2564