พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสายภายในศาลาว่าการกลาโหม