พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กำหนดราคากลางการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายเสียงฯ