พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.63