พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารคดีสั้น ตอน 3 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ