พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม นำทัพจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ลุยล้างถนน ล่องเรือเก็บขยะ รอบชุมชนวัดโพธิ์-ท่าเตียน สร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย!!
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร (วัดโพธิ์) และชุมชนท่าเตียน โดยมี พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เขต1 กรุงเทพมหานคร และคุณเกรียงไกร โอฬารพันธุ์สกุล ร่วมตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยาและจุดบริการประชาชน สำหรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าวมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 800 คน ประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสาจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รอบศาลาว่าการกลาโหม โดยแบ่งทำความสะอาดตามพื้นที่ ได้แก่ ถนนวังหลังและภายในวัดโพธิ์ ถนนมหาราช ถนนสนามไชย ซอยเศรษฐการ อีกทั้ง ยังมีการล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง นอกจากนี้ยังมีจุดบริการ และช่วยเหลือประชาชน อาทิ จุดแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน จุดตั้งเต้นท์ตัดผม จุดตรวจสุขภาพประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของกำลังพล และประชาชนจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติที่จะสืบสาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามแนวพระราโชบายสืบไป