พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ลก.สป. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สลก.สป. เข้าอำนวยพรและขอรับพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ จาก หน.สน.ปล.กห. ในวันพุธที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓
 พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าอำนวยพรและขอรับพร  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ จาก พลโท นพพงศ์ ไพนุพงศ์  หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ในวันพุธที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ  สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม