ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

(ปี 2565 หน่วยไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000.- บาท)