ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลตรี พัฒนชัย จินตกานนท์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.
ช่องทางการร้องเรียน

 

ช่องทางการร้องเรียน

 

1. เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม https://opsd.mod.go.th/

2. E-mail : [email protected]

3. Facebook : สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


- คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ คำชมเชย  โดย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรท.สป.) ปรับปรุงเมื่อ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ความคาดหวังของประชาชนและผู้ร้อง ให้ได้รับการตอบสนองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม