พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน้าแรก > การบริหารงาน
 
การบริหารงาน

   แผนการดำเนินงาน

 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี ๖๓

 - แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน สลก.สป. พ.ศ. ๒๕๖๓

 -  แผนพัฒนาหน่วยงาน

 - แผนดำเนินงานประจำปี

 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
   การปฏิบัติงาน

 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน กองประชาสัมพันธ์ สลก.สป.

 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน กองเลขานุการ สลก.สป.

 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน กองกลาง สลก.สป.

 

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสายภายในศาลาว่าการกลาโหม

ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดจ้างการปรับปรุงและพัฒนาระบบการะจายเสียงตามสายภายในศาลาว่าการกลาโหม
 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 - ตัวชี้วัดที่ 6

 

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

 - พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 
   มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 - มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ