การบริหารงาน
 

   แผนการดำเนินงาน

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี ๖๓

   แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

   คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน สลก.สป. พ.ศ. ๒๕๖๓

   แผนพัฒนาหน่วยงาน

   แผนดำเนินงานประจำปี

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

   การปฏิบัติงาน

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน กองประชาสัมพันธ์ สลก.สป.

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน กองเลขานุการ สลก.สป.

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน กองกลาง สลก.สป.

 

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสายภายในศาลาว่าการกลาโหม

    ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดจ้างการปรับปรุงและพัฒนาระบบการะจายเสียงตามสายภายในศาลาว่าการกลาโหม
 

   - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   ตัวชี้วัดที่ 6

 

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

   - พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

   - ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 

   มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

   - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   - มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ